Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de wettelijke bepalingen. Deze informatie over gegevensbescherming is bedoeld om u transparant, nauwkeurig en begrijpelijk te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door Embricana Freizeit- und Sport GmbH.

 

Tot persoonsgegevens wordt alle informatie gerekend die direct of indirect naar uw persoon verwijst (“persoonsgegevens”). Dit omvat bijvoorbeeld de facturering voor het gebruik van het zwembad/de saunaruimte resp. andere diensten en de daarmee verbonden communicatie met u of het bezoek van onze website en socialmedia-kanalen.

 

 1. Verwerkingverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Embricana Freizeit- und Sport GmbH, Nollenburger Weg 34, 46446 Emmerich am Rhein (D) verantwoordelijk, telefoon: +49 (0)2822-91421-0, e-mail: info@embricana.de. U kunt onze functionaris voor de gegevensbescherming schriftelijk bereiken via Embricana Freizeit- und Sport GmbH, Functionaris voor de gegevensbescherming, Nollenburger Weg 34, 46446 Emmerich am Rhein (D) of per e-mail: datenschutz@egd-mbh.de.

 

 1. Doel en wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

 

 • Gegevensverwerking met het aangaan en verwerken van een contract als doel (art. 6 lid 1 b DS-GVO)

Gegevensverwerking kan nodig zijn voor het initiëren, uitvoeren en factureren van uw contract.

 

 • Gegevensverwerking op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 a DS-GVO)

Wanneer wij uw toestemming hebben verkregen voor de verwerking van persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden, is de verwerking op deze basis rechtmatig. Een verleende toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

 

 • Gegevensverwerking op basis van onze legitieme belangen en die van derden waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de betrokkene (art. 6 lid 1 f DS-GVO)

Wij verwerken uw gegevens op een geoorloofde manier om onze legitieme belangen of die van een derde te vrijwaren, rekening houdend met de belangen van de betrokkene. Dit omvat ook het gebruik van uw persoonsgegevens om:

 • u productinformatie te sturen over onze recreatiediensten;
 • maatregelen te treffen om diensten en producten te verbeteren en te ontwikkelen om u als klant persoonlijk te kunnen benaderen en aanbiedingen op maat aan te kunnen bieden;
 • markt- en opinieonderzoek te doen resp. uit te laten voeren door markt- en opinieonderzoeksorganisaties. Daarmee verschaffen wij ons inzicht in de transparantie en kwaliteit van onze producten, diensten en communicatie en kunnen deze afstemmen resp. vormgeven zoals onze klanten dat wensen;
 • juridische aanspraken te doen gelden en verdedigen in geval van juridische geschillen;
 • gegevens anoniem te gebruiken voor analysedoeleinden;
 • maatregelen voor de veiligheid van het gebouw en het complex (bijv. videobewaking) te treffen;
 • strafbare feiten op te lossen of te voorkomen;
 • adressen op te zoeken.

 

Als wij uw persoonsgegevens willen verwerken voor een doel dat hierboven niet wordt genoemd, zullen wij u hierover in overeenstemming met de wettelijke bepalingen vooraf informeren.

 

 • Gegevensverwerking in verband met wettelijke vereisten (art. 6 lid 1 c DS-GVO) of in het algemeen belang (art. (art. 6 lid 1 e DS-GVO)

Als bedrijf zijn wij onderworpen aan verschillende wettelijke verplichtingen (bijv. belastingwetten, handelswetboek) die het nodig maken om uw gegevens te verwerken om aan de wet te voldoen.

 

 1. Categorieën van ontvangers / doorgeven van persoonsgegevens

Binnen ons bedrijf hebben die afdelingen toegang tot uw gegevens die deze nodig hebben voor de bovengenoemde doeleinden. Dit geldt ook voor dienstverleners en hulppersonen die wij inzetten. Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden of indien u hiervoor vooraf uw toestemming hebt gegeven. Ontvanger van persoonsgegevens kunnen bijv. zijn: publieke en overheidsinstanties op basis van de wet- en regelgeving, archiveringsdienstverleners, banken en financiële instellingen, IT-dienstverleners, samenwerkingspartners, printserviceproviders, contractserviceproviders, adviesbureaus en analysespecialisten.

 

 1. Bewaartermijn resp. verwijdering van persoonsgegevens

Wij slaan uw persoonsgegevens op voor de b.g. doeleinden. Uw gegevens worden voor het eerst verwerkt vanaf het tijdstip dat deze zijn verzameld voor zover u of een derde deze aan ons hebben verstrekt. Wij verwijderen uw persoonsgegevens als de contractuele relatie met u is beëindigd, als er aan alle wederzijdse verplichtingen is voldaan en er geen andere wettelijke bewaarplichten of wettelijk gerechtvaardigde redenen voor bewaring meer van toepassing zijn. Dit betreft onder andere de bewaarplichten die het Duitse Wetboek van Koophandel (Handelsgesetzbuch, HGB) en de Duitse Belastingwet (Abgabenordnung, AO) voorschrijven. Dat betekent dat wij uiterlijk na afloop van de wettelijke bewaarplichten, dat is in de regel 10 jaar na beëindiging van het contract, uw persoonsgegevens verwijderen.

 

 1. Rechten van betrokkenen / uw rechten

Als u vragen of klachten over de gegevensbescherming heeft, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen (Embricana Freizeit- und Sport GmbH, functionaris voor de gegevensbescherming, Nollenburger Weg 34, 46446 Emmerich am Rhein, telefoon: +49 (0)2822-91421-0, e-mail: datenschutz@egd-mbh.de). Dit omvat het recht op informatie op grond van art. 15 DS-GVO, het recht op correctie op grond van art. 16 DS-GVO, het recht op verwijdering op grond van art. 17 DS-GVO, het recht op verwerkingsbeperking op grond van art. 18 DS-GVO, het recht op bezwaar op grond van art. 21 DS-GVO en het recht op gegevensportabiliteit op grond van art. 20 DS-GVO. Bovendien heeft u het recht om contact op te nemen met de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit in Noordrijn-Westfalen (LDI Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf, E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de) (art. 77 DS-GVO).

 

 • Recht van bezwaar

Als wij gegevens verwerken om onze legitieme belangen te behartigen, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Dit omvat ook het recht om bezwaar te maken tegen verwerking voor reclamedoeleinden.

 

 • Herroepingsrecht bij toestemming

Een verleende toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

 

 1. Verstrekking van persoonsgegevens

Als onderdeel van onze zakelijke relatie dient u de persoonsgegevens te verstrekken die, indien nodig, voor de het aangaan en uitvoeren van de zakelijke relatie en de nakoming van daarmee verbonden contractuele plichten noodzakelijk zijn of waarvan wij wettelijk verplicht zijn deze te verzamelen. Zonder deze gegevens kunnen wij geen contract sluiten.

 

 1. Geautomatiseerde besluitvorming

Voor het aanvragen en uitvoeren van dit contract vindt geen geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, plaats.

 

 1. Gegevensbronnen

Wij verwerken persoonsgegevens die wij van onze klanten in het kader van onze zakelijke relatie ontvangen. Wij verwerken ook persoonsgegevens die wij mogen verzamelen uit openbaar toegankelijke bronnen (bijv. schuldregisters, kadasters, pers, internet, media). Bovendien gebruiken wij persoonsgegevens die wij rechtmatig hebben ontvangen van bedrijven binnen ons concern of van derden.

 

 1. Contact via e-mail/ telefoon/ brief/ contactformulier

Als u ons via e-mail, telefoon, brief of contactformulier aanvragen stuurt, worden de daarin vermelde gegevens inclusief de contactgegevens voor de afhandeling van de aanvraag/de feiten en voor het geval van contractuele en vervolgvragen bij ons opgeslagen. Wij bewaren en gebruiken persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt voor zover dit voor de verdere correspondentie met u nodig is.

 

 1. Informatie over gegevensbescherming bij een bezoek aan onze website

 • Anonieme gegevensverzameling

Gebruikers kunnen de website in principe bezoeken zonder bekend te maken wie ze zijn.

 

 • Bezoek aan de website

Alle bezoeken van de website worden voor een beperkte tijd in een protocolbestand opgeslagen met de volgende gegevens:

 

 • de datum en tijd van het bezoek van de website
 • de gebruikte browsertypes en -versies,
 • het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het systeem waarmee de website wordt bezocht,
 • de website van waaruit een bezoekend systeem onze website bereikt,
 • een internetprotocoladres (IP-adres),

 

Deze gegevens worden alleen verzameld om veiligheidsredenen en om de integriteit van het systeem te bewaken. Er vindt geen aan personen gerelateerde evaluatie of profiling plaats. De gebruiker blijft als individuele gebruiker anoniem.

 • Formulieren

Gegevens die op formulieren worden ingevuld, worden voor een beperkte tijd bewaard. Dit gebeurt om functies te testen en fouten op te sporen. Verplichte velden zijn er alleen voor communicatiedoeleinden (bijv. e-mailadres).

 

Bestellingen die door gebruikers via het onlineportaal worden geplaatst, worden opgeslagen in een database en staan klaar om te worden opgehaald resp. verzonden. Als de gebruiker het bestelproces met behulp van de annuleringsfunctie onderbreekt, worden de eerder ingevoerde gegevens onmiddellijk verwijderd.

 

 • Cookies

De meeste gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie weer van de harde schijf van de bezoeker verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op de computer van de bezoeker staan en zorgen ervoor dat de computer bij een volgend bezoek kan worden herkend (zogenaamde permanente cookies). Door gebruik te maken van een dergelijke cookie kunnen wij de website bijvoorbeeld aanpassen aan de interesses van de bezoeker.

 

Als de gebruiker niet wil dat wij zijn computer herkennen, kan hij de browser zo instellen dat cookies van de harde schijf worden verwijderd, alle cookies worden geblokkeerd of dat er een waarschuwing wordt gegeven voordat een cookie wordt opgeslagen.

 

 • Wijze van gegevensverzameling

De gegevens die wij verzamelen worden bij elk bezoek automatisch in een protocol opgeslagen; anders alleen op basis van de invoer.

 

 • Gebruikersaccount (“account”) en registratie

Als er op het online portaal een gebruikersaccount is aangemaakt, worden de door u verstrekte gegevens bewaard voor de duur van de gebruiksrelatie.

 

 • Overdracht aan derden

Wij verstrekken geen gegevens aan derden. Hosting vindt uitsluitend in Duitsland plaats.

 

Informatie over gegevensbescherming in overeenstemming met de

Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming

Duitse versie (DS-GVO)

 

 

 • Links naar aanbiedingen van derden

We bieden u op onze website ook nuttige diensten aan die worden aangeboden door andere aanbieders (“derden”) (bijv. verblijfsaccommodatie, enz.). Als er gegevens over u (“persoonsgegevens”) worden verzameld of gebruikt, gebeurt dit alleen wanneer u de gegevens zelf invoert (bijv. op formulieren). De contactpersoon hiervoor (“verantwoordelijke partij”) is de desbetreffende aanbieder. Op het gebruik en de verwerking van uw gegevens is de privacyverklaring van de betreffende aanbieder van toepassing.

 

 • Gebruik van Google Maps

De routebeschrijving en de locatiekaarten maken gebruik van de kaartservice “Google Maps API” van Google Inc. om locaties op een interactieve kaart weer te geven. Daardoor wordt informatie over het gebruik van de website, inclusief uw IP-adres, aan de servers van Google in de Verenigde Staten verstrekt en daar opgeslagen. In het kader van zijn eigen privacyverklaring verplicht Google zich om geen informatie aan derden te verstrekken, maar maakt hierop uitzonderingen. De op deze manier verzamelde gegevens kunnen daardoor worden overgedragen aan derden als dit wettelijk verplicht is in de VS of als derden de gegevens in opdracht van Google verwerken. U vindt de privacyverklaring van Google Inc. hier: http://www.google.com/policies/privacy/. U heeft de mogelijkheid om de kaartservice uit te schakelen en de gegevensoverdracht naar Google te voorkomen. Deactiveer hiervoor Javascript in uw browser.

 

 • Standaardtermijnen voor het verwijderen van gegevens van onze website

De gegevens worden routinematig verwijderd nadat de verschillende wettelijke bewaarplichten en -termijnen zijn verstreken. Als de wet niet voorziet in een expliciete termijn voor het opslaan van de gegevens, worden de gegevens verwijderd nadat het doel waarvoor ze zijn verzameld, is bereikt of niet langer van toepassing is.

 

 1. Informatie over gegevensbescherming bij een bezoek aan onze Facebook-pagina

Embricana Freizeit- und Sport GmbH maakt gebruik van het technische platform en de diensten van Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland voor de hier aangeboden informatiedienst. Wij wijzen u erop dat u deze Facebook-pagina en de functies hiervan op eigen verantwoordelijkheid gebruikt. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van interactieve functies (bijv. commentaar geven, delen, beoordelen). Wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt, verzamelt Meta onder meer uw IP-adres en andere informatie die op uw pc aanwezig is in de vorm van cookies. Deze informatie wordt gebruikt om ons, als beheerder van de Facebook-pagina’s, statistische informatie te verschaffen over het gebruik van de Facebook-pagina. Meta geeft hierover meer gedetailleerde informatie op de volgende webpagina: http://de-de.facebook.com/help/pages/insights.

De gegevens die in dit verband over u worden verzameld, worden verwerkt door Meta Ltd. en eventueel aan derden in landen buiten de Europese Unie verstrekt. Meta beschrijft in haar richtlijnen voor gegevensgebruik in algemene termen welke informatie zij ontvangt en hoe deze wordt gebruikt. U vindt daar ook informatie over de wijze waarop u contact kunt opnemen met Meta en over de instelmogelijkheden voor advertenties. De richtlijnen voor gegevensgebruik zijn beschikbaar onder de volgende link: http://de-de.facebook.com/about/privacy.

Het volledige privacybeleid van Meta vindt u hier:

https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy.

Op welke wijze Meta de gegevens van bezoeken aan Facebook-pagina’s voor eigen doeleinden gebruikt, in hoeverre activiteiten op de Facebook-pagina aan individuele gebruikers worden toegewezen, hoe lang Meta deze gegevens bewaart en of gegevens van een bezoek aan de Facebook-pagina aan derden worden doorgegeven, wordt door Meta niet resumerend en duidelijk vermeld en is ons niet bekend. Wanneer u een Facebook-pagina opent, wordt het IP-adres dat aan uw eindapparaat is toegewezen, doorgegeven aan Meta. Volgens Meta wordt dit IP-adres geanonimiseerd (bij “Duitse” IP-adressen). Meta slaat ook informatie op over de eindapparaten van zijn gebruikers (bijv. als onderdeel van het “bericht van onbekende aanmelding”); dit kan Meta in staat stellen IP-adressen toe te wijzen aan individuele gebruikers. Als u momenteel als gebruiker bij Meta bent aangemeld, staat er een cookie met uw Facebook-ID op uw eindapparaat. Hierdoor kan Meta nagaan dat u deze pagina heeft bezocht en hoe u deze heeft gebruikt. Dit geldt ook voor alle andere Facebook-pagina’s. Via Facebook-knoppen die in websites zijn ingebouwd, kan Meta uw bezoeken aan deze websites registreren en aan uw Facebook-profiel toewijzen. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om u content of reclame op maat aan te bieden. Als u dit wilt voorkomen, moet u zich afmelden bij Facebook resp. de functie “aangemeld blijven” uitschakelen, de cookies op uw apparaat verwijderen en uw browser sluiten en opnieuw opstarten. Op die manier wordt Facebook-informatie waarmee u rechtstreeks kunt worden geïdentificeerd, verwijderd. Zo kunt u onze Facebook-pagina gebruiken zonder uw Facebook-ID prijs te geven. Wanneer u interactieve functies van de pagina opent (Like, Comment, Share, Message, etc.), verschijnt er een Facebook-aanmeldscherm. Zodra u zich weer heeft aangemeld, bent u weer als specifieke gebruiker voor Facebook herkenbaar. Informatie over hoe u de over u beschikbare informatie kunt beheren of verwijderen, vindt u op de volgende Meta Support-pagina’s: https://de-de.facebook.com/about/privacy#.

Wij, als aanbieder van de informatiedienst, verzamelen en verwerken geen verdere gegevens over uw gebruik van onze dienst. Meer informatie over Facebook en andere sociale netwerken en de wijze waarop u uw gegevens kunt beschermen, vindt u ook op www.youngdata.de.

 

 1. Informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van Instagram

Embricana Freizeit- und Sport GmbH gebruikt het technische platform en de diensten van Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland voor de hier aangeboden informatiedienst Instagram. Wij wijzen u erop dat u de Instagram-pagina en de functies hiervan op eigen verantwoordelijkheid gebruikt. Instagram is een sociaal netwerk en een dienst van Meta. Controleer zorgvuldig welke persoonsgegevens u via Instagram en Facebook met ons deelt. Zolang u bent aangemeld bij uw Instagram-account en ons Instagram-profiel bezoekt, kan Meta dit koppelen aan uw Instagram-profiel. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat Instagram en dus Meta de gegevens van haar gebruikers (bijv. persoonlijke informatie, IP-adres, etc.) opslaat en deze gegevens ook voor zakelijke doeleinden kan gebruiken. Meer informatie over de gegevensverwerking door Instagram vindt in de richtlijn over gegevensgebruik van Meta op

https://help.instagram.com/196883487377501?ref=dp.

Het volledige privacybeleid van Meta vindt u hier:

https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content.

Wij hebben geen invloed op de gegevensverzameling en verdere verwerking door Meta. De verwerking van uw gegevens bij contact of interactie met onze pagina of de inhoud hiervan wordt door ons uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 z. 1 sub f DSGVO. Ons legitieme belang is om op uw verzoek te reageren. Wij,